De ouderraad (OR) van de Lindelaar

De ouderraad (OR) van IKC de Lindelaar bestaat uit een vertegenwoordiging van
ouders/verzorgers of voogden van de leerlingen van de Lindelaar. 
De OR bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en de overige leden. De leden van de OR worden tijdens de zgn. zakelijke ouderavond gekozen. De actuele samenstelling vindt u op het informatieblad (menu Informatie – kopje Informatieblad).
De OR heeft de volgende taken:

  • Ouders betrekken bij het reilen en zeilen op school,
  • De bloei van de school te bevorderen,
  • De belangen van de school en het openbaar onderwijs voor te staan op een wijze die de OR nodig acht,
  • Advies uitbrengen aan de directie en de medezeggenschapsraad over aangelegenheden die de ouders aangaan.
  • De ouders te vertegenwoordigen waar dit nodig is.

Wilt u meer informatie?  Download het huishoudelijk reglement OR v1.1 Lindelaar

Communicatie
Om de ouders zo goed mogelijk te informeren over hetgeen de OR doet, is er tenminste één keer per jaar een algemene zakelijke ouderavond. Hier worden de ouders geïnformeerd over de activiteiten die het afgelopen jaar door de OR zijn ontplooid. Naast deze algemene zakelijke ouderavond vergadert de OR ca. één keer per maand. De vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergaderingen  is ook altijd een delegatie van de schooldirectie en het onderwijzend personeel aanwezig. De verslagen hiervan liggen voor iedereen ter inzage bij het prikbord en zijn ook na te lezen op de website, zie hieronder.

Overzicht notulen/verslagen:
2017-2018

notulen Ouderraad 04-04-2018
notulen Ouderraad 07-03-2018
notulen Ouderraad  7-2-2018
notulen Ouderraad 10-01-2018

notulen Ouderraad Lindelaar 6-12-2017

notulen Ouderraad 8-11-2017
notulen Ouderraad  6-9-2017

2016-2017
financieel-jaarverslag-2016-2017-Ouderraad-Lindelaar

Notulen Ouderraad 5-7-2017
Notulen Ouderraad 05-04-2017

Notulen Ouderraad 01-03-2017

Notulen Ouderraad 1-2-2017
Notulen Ouderraad 11-1-2017

Notulen Ouderraad 7-12-2016 

Notulen Ouderraad  2-11-2016
OR-Lindelaar
Notulen Ouderraad  5-10-2016

notulen Ouderraad  7-9-2016
notulen Ouderraad  6-7-2016

————————————————————————–

Enquête.
In maart/april 2015 heeft de Ouderraad een enquête gehouden onder de ouders van de leerlingen. De uitwerking van deze enquête vindt u hier.

Belangrijke mededelingen, nieuwtjes en feitjes van de ouderraad kunt u ook terug vinden in het Lindeblad dat digitaal verspreid wordt onder ouders en op de website staat. Sinds kort is de ouderraad ook te volgen via twitter!! @delindelaar.
Het mailadres van de ouderraad is: or.delindelaar@kitsprimair.nl

Voor bijzondere gelegenheden of activiteiten participeert de OR in werkgroepen. In deze werkgroepen worden, in nauwe samenwerking met diverse personeelsleden, activiteiten voorbereid en uitgevoerd. Hierbij kunnen we denken aan Sinterklaas, Kerst, laatste schooldag, afscheid groep 8, etc.

Financiën
Naast bovengenoemde activiteiten van de werkgroepen betaalt de OR mee aan de schoolreizen, stelt nieuwe leermiddelen ter beschikking, schaft nieuwe boeken aan en betaalt mee aan culturele activiteiten. Om dit allemaal te bekostigen, heeft de OR een tweetal bronnen van inkomsten, te weten:

  1. Het schoolfonds, waarvoor  aan de ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd van € 20,00.
  2. Het ophalen en verkopen van oud-papier, dat iedere laatste zaterdag van de maand door een groep vrijwilligers (ouders en personeel) gebeurt.

Vrijwillige ouder- en schoolreisbijdrage.
De ouderbijdrage en schoolreisbijdrage zijn vrijwililg: de OR rekent echter wel op uw betaling zodat de activiteiten en schoolreizen aan alle kinderen kunnen worden aangeboden.  Bij inschrijving van leerlingen wordt geïnventariseerd of de ouders deze bijdrages kunnen/willen betalen.