Kits Primair beschikt over een klachtenregeling. Hierin staat onder andere dat voor de afhandeling van klachten een vertrouwenspersoon is aangesteld en is aangesloten bij de “Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs”. De klachtenregeling ligt op de school ter inzage. 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over de school?

U mag er vanuit gaan dat Stichting Kits Primair en haar medewerkers hun uiterste best doen kwalitatief goed onderwijs te leveren. Heeft u toch klachten, dan is het goed dat kenbaar te maken. Wij streven er uiteraard naar dit onderling op te lossen. Mocht dit niet lukken dan adviseren wij u om de volgende stappen te doorlopen.

Groepsleerkracht:
Neem allereerst contact op met de groepsleerkracht;

Coördinator:
Als praten met de groepsleerkracht naar uw mening geen oplossing geeft of wanneer u een klacht heeft over de algemene gang van zaken op school, dan kunt u de coördinator locatie of bouw benaderen voor overleg;

Meerschools directeur:
Mocht u er ook nu niet uitkomen, is de meerschools directeur bereid uw klacht af te handelen. De meerschools directeur als contactpersoon kan u doorverwijzen naar het schoolbestuur;

Algemeen directeur:
U kunt schriftelijk en ondertekend en binnen een jaar na het gebeuren een klacht indienen bij de algemeen directeur. De algemeen directeur kan besluiten de klacht zelf af te handelen en indien nodig stuurt hij u door naar de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon:
De vertrouwenspersoon neemt kennis van uw klacht en gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Ingeval u van mening blijft dat uw klacht onvoldoende is afgehandeld, dan kan de vertrouwenspersoon u desgewenst begeleiden bij de indiening van uw klacht bij de klachtencommissie.

Klachtencommissie:
De Landelijke Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, bestaande uit 3 leden. Zij onderzoekt de klacht en brengt een advies uit aan Stichting Kits Primair. Zij is hierbij verplicht tot geheimhouding.